Picture of Kristian Kolman ADMIN
Anketa o poučevanju godal in rabi informacijsko-komunikacijske tehnologije
by Kristian Kolman ADMIN - Wednesday, 24 June 2020, 02:06 PM
 

70 odgovorov

POVZETEK

Izobraževalne tehnologije imajo pomembno vlogo pri učenju in poučevanju, zato je nedvomno potrebno, da imajo učitelji glasbe znanje in veščine za uporabo teh tehnologij. Raziskovanje in analiza rabe informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) pri učiteljih sta pomembna v procesu spodbujanja razvoja glasbene pedagogike. Pri vključevanju novih pristopov z uporabo IKT v glasbene šole je treba upoštevati številne potencialne ovire in težave, ki se pri tem pojavljajo. Ker je lahko veliko teh problemov povezanih tudi z učiteljevo ravnjo razvite digitalne pismenosti, je sodelovanje le-teh pomembno za razumevanje in načrtovanje sprememb učnega procesa v šolah. Raziskava se zaradi večje relevantnosti in verodostojnosti osredotoča zgolj na učitelje godalnih inštrumentov.

Ključne besede: učitelj godal, informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), digitalna pismenost, stališče.

UVOD

Učitelji uporabljajo tehnologije, ki lahko pomagajo pri doseganju učnih ciljev predmeta, in z njimi seznanjajo učence z namenom boljšega razumevanja učnega gradiva in oblikovana trajnejšega znanja. Z anketo želimo preučiti izkušnje, stališča in stopnjo samoučinkovitosti učiteljev glasbe pri uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v izobraževanju. Na področju izobraževanja obstaja več merilnih instrumentov, ki so namenjeni merjenju različnih vidikov učinkovanja izobraževalne tehnologije na učni proces. Pomembno je prepoznati dejavnike, ki vplivajo na učitelje godalnih inštrumentov, kadar poučujejo ob pomoči IKT.

RAZISKAVA

Na oddelku za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo, Univerze v Ljubljani izvajam raziskavo o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije – IKT med učitelji godal. Namen ankete je ugotoviti, kakšne so izkušnje in stališča učiteljev glede lastne samoučinkovitosti ter smiselne uporabe IKT pri poučevanju godal.

Vprašalnik je anonimen in služi za posnetek stanja uporabe IKT. Raziskava se izvaja v skladu z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Respondentom uvodoma pojasnimo, da so vabljeni k izpolnjevanju izključno po e-pošti. Njihov naslov e-pošte bomo uporabili izključno z namenom izvajanja te raziskave. Anketa je postavljena na spletnem nosilcu Google Drive, v aplikaciji Google obrazci z dodatno generirano razpredelnico za kasnejšo obdelavo s statističnim programom SPSS.

VSEBINA

Anketo sestavlja 30 kratkih vprašanj zaprtega in odprtega tipa v trajanju približno sedem minut. Oblikovana je v štiri vsebinske sklope. Prvi sklop zajema vprašanja o demografskih podatkih (ozadje respondentov), kot so: spol, izobrazba, zaposlitev in delovne izkušnje. Sledijo vprašanja drugega sklopa o dejstvih, kjer respondenti predstavijo svoje izkušnje z uporabo IKT pri pouku inštrumenta. V tretjem sklopu respondenti izrazijo lastna mnenja in prepričanja glede samoučinkovitosti pri uporabi IKT (self-efficiency with technology) v učnem procesu.  Če respondenti v 17. vprašanju odgovorijo, da ne uporabljajo IKT, vprašalnik samodejno preskoči 18. in 19. vprašanje, ki zadevata izključno uporabo IKT, in se prestavi na naslednji 4. sklop. Vprašanja 4. sklopa so povezana s stališči učiteljev glede učinkovitosti inovativnih pristopov z uporabo IKT na glasbeni razvoj učencev. Za odgovore 3. in 4. sklopa je uporabljeno stopnjevanje po 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa s strinjanjem v navedenih trditvah od (1) sploh se ne strinjam, (2) se ne strinjam, (3) ne morem se odločiti, (4) se strinjam, (5) popolnoma se strinjam.

TEHNIČNE PODROBNOSTI IZVEDBE

Rezultati raziskave bodo objavljeni v zaključnem poročilu na spletni strani www.violina.com. Za vsa dodatna pojasnila glede raziskave je na voljo e-naslov kristian@violina.com. Vse trditve v anketi, ki se nanašajo na osebe, so zapisane v moški slovnični obliki in so uporabljene kot nevtralne za ženski in moški spol. Vsi respondenti so seznanjeni, da za opravljeno anketo ne bodo prejeli nikakršnega plačila ali materialne koristi.