Vesela godala zbirka učbenikov za godala

Predstavitev učbenikov zbirke Vesela godala

Zbirko učbenikov Vesela godala sestavljajo šole za violino in violo. Komplet vsebuje tudi učiteljev priročnik, klavirsko spremljavo in orkestracijo pesmic Veseli orkester. Vsi učbeniki so medsebojno kompatibilni in se nadgrajujejo z učnima sredstvoma, s Sistemom lestvic za violino in Sistemom lestvic za violo. Kakor v Veseli violini, je tudi v Veseli violi avtor uporabil za metodično gradivo  slovenske ljudske in otroške pesmi Janeza Bitenca, Emila Adamiča in Mire Voglar. 

Vesela violina 123 je sestavljena iz treh zvezkov. 1. zvezek je namenjen začetnikom na violini.  Vsa potrebna glasbena teorija je podana kot podpora praktični igri. Spremljava 2. violine je v začetku namenjena učiteljevim korepeticijam, kasneje pa je spremenjena v enostavno linijo primerno za igro dueta dveh učencev. Uveden je študij lestvic z ustrezno uporabo Sistema lestvic za violino. Prav tako so dodane kratke etude za utrjevanje učnih ciljev. Lekcije z ansambelsko igro zaključujejo 1. zvezek. Vsako poglavje se zaključi s preizkusom znanja. Učitelj vsako lekcijo oceni z ustreznim številom violin. Na koncu zvezka violine zbere in poda skupno oceno. Zvezek dosledno zajema vso potrebno učno snov za 1. razred pouka na violini. 2. zvezek zajema vso potrebno učno snov za 2. razred pouka na violini. Zložno in sistematično podajanje snovi pogojuje karseda stalen in učinkovit  napredek učenca. Učenec tako v eni lekciji skuša smiselno zapopasti vso potrebno učno snov, t. j. lestvico, etudo in skladbico. Etude in krajši izseki etud so namenjeni dodatnemu utrjevanju nove učne snovi. Avtor je izbral za melodično osnovo Slovenske ljudske pesmice. 3. zvezek je zadnji v skupini učbenikov in smiselno zaokrožuje prva tri leta pouka na violini. Kakor v prvem in drugem zvezku tudi tretji natančno sledi sistematičnemu podajanju učne snovi, kakor je predstavljena v učnem načrtu za 3. (in deloma 4.) razred violine.  Učenec je preko kazal usmerjen k vadenju lestvic po  Sistemu lestvic za violino.  Zvezek je razdeljen v tri funkcionalne nivoje, vsak nivo pa obsega tri tematska poglavja. Poudarek je na menjavi lege na stari in novi lok in učenje 2. 3. in 4. lege, utrjevanje vibrata in nadaljnje oblikovanje tona v različnih dinamikah. Sledi nadgradnja hitrosti v levi roki in kombinacije različnih lokovih potez. Poglavja vsebujejo kratke etude F. Wohlfahrta in kratke skladbe od 16. do 19. stoletja z oblikoslovnimi pojasnili.

Vesela viola 123 v celoti predstavlja dosledno transkripcijo violinske šole z določenimi posebnostmi violske igre. Učbenik je prvi Slovenski učbenik za violo in prav tako je zasnovan v treh delih, za prve tri razrede (in deloma še 4. razred) pouka viole. Vsak del je razdeljen v tri poglavja. Vsako poglavje pa vsebuje zaporedne lekcije. Napredovanje po lekcijah je zložno tako v smislu podajanja nove snovi, kakor tudi utrjevanja stare. Spremljava 2. viole je najprej namenjena učitelju, nato pa je primerna tudi za učenca na isti stopnji v smislu dueta, lahko pa se kombinira z violino. Zaradi zgodnjega osvajanja altovskega ključa je ves potrebni nauk o glasbi podan sproti. Kakor v Veseli violini,  je tudi v Veseli violi avtor uporabil za metodično gradivo  slovenske ljudske in otroške pesmi Janeza Bitenca, Emila Adamiča in Mire Voglar.  

Komplet vsebuje tudi učiteljev priročnik, klavirsko spremljavo in orkestracijo pesmic Veseli orkester. Vsi učbeniki so medsebojno kompatibilni in se nadgrajujejo z učnima sredstvoma, s Sistemom lestvic za violino in Sistemom lestvic za violo. Učbeniki Vesela violina 123 in Vesela viola 123 so s sklepom Sveta za izobraževanje potrjeni kot učbeniki (v uradnem listu s sklepom št. 3419-3422; Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 12. 8. 2005 / Stran 8199-8200.) in so že od leta 2007 uvrščeni v Katalog učbenikov Zavoda za šolstvo. Recenzenta za veselo violino sta bila red.prof. Rok Klopčič in red.prof. Volodja Balžalorsky. Recenzenti za veselo violo sta bila doc. Mile Kosi in red.prof. Franc Avsenek. 

Oglejte si kratek povzetek v obliki plakata in se se znanite s podrobno predstavitvijo. Omogočeno je tudi naročilo not samozaložbe Violina.com s popusti.

Last modified: Saturday, 28 August 2021, 11:15 AM